[กลับสู่หน้าหลัก]
.::เอกสารกองทุนสวัสดิการชุมชน::.

เอกสารกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2558 (อัปเดต 22 เมษายน 2558 )

  ติดต่อได้ที่ คุณกัลยกร ภูสมมา ทางอีเมล alex_kanyakorn@hotmail.com โทร 087 437 1589 Line ID : 0874371589

  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุน

  เอกสารที่ต้องส่ง

         - แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (เอกสาร 3 ชุด เซ็นต์จริงทุกชุด)
         - แบบเสนอเพื่อรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (เอกสาร 3 ชุด เซ็นต์จริงทุกชุด)
         - สำเนาทะเบียนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ (โดยระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน) (เอกสาร 1 ชุด พร้อมซีดี)
         - ทะเบียนเงินออมเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาชิก (เอกสาร 1 ชุด)
         - รายงานการเงินของกองทุน(เอกสาร 1 ชุด)
         - โครงสร้างการบริหารจัดการ(เอกสาร 1 ชุด)
         - รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน/รูปภาพกิจกรรม(รายงานความคืบหน้า,รายงานความก้าวหน้า)(เอกสาร 3 ชุด เซ็นต์จริงทุกชุด)
         - แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (เอกสาร 1 ชุด)
         - จำนวน / บัญชีรายชื่อผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น (เอกสาร 1 ชุด)
         - สำเนาระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล (เอกสาร 1 ชุด)
         - แบบวิเคราะห์กองทุน (เอกสาร 3 ชุด เซ็นต์จริงทุกชุด)
         - แผนพัฒนาสังคมตำบล (เอกสาร 3 ชุด เซ็นต์จริงทุกชุด)
  ปฏิทินการดำเนินงานตรวจเอกสารขอรับเงินสมทบ

  แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แบบเสนอโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2558 (อัปเดต 6 พฤษภาคม 2558 )

  แบบแสดงสถานะ ปี 2558(อัปเดต 6 พฤษภาคม 2558 )

  แบบวิเคราะห์กองทุน ปี 2558 (อัปเดต 6 พฤษภาคม 2558 )

  แผนพัฒนาสังคมตำบล

  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

  รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน

  ทะเบียนสมาชิก ปี 2558