[กลับสู่หน้าหลัก]
.::เอกสารกองทุนสวัสดิการชุมชน::.

เอกสารกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2558 (อัปเดต 22 เมษายน 2558 )

  ติดต่อได้ที่ คุณกัลยกร ภูสมมา ทางอีเมล alex_kanyakorn@hotmail.com โทร 087 437 1589 Line ID : 0874371589

  หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุน

  เอกสารที่ต้องส่ง

         - แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
         - แบบเสนอเพื่อรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
         - สำเนาทะเบียนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ (โดยระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน)
         - ทะเบียนเงินออมเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาชิก
         - รายงานการเงินของกองทุน
         - โครงสร้างการบริหารจัดการ
         - รายงานผลการดำเนินงานของกองทุน/รูปภาพกิจกรรม(รายงานความคืบหน้า,รายงานความก้าวหน้า)
         - แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
         - จำนวน / บัญชีรายชื่อผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
         - สำเนาระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
         - แบบวิเคราะห์กองทุน
  แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  แบบเสนอโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ปี 2558 (อัปเดต 22 เมษายน 2558 )

  แบบแสดงสถานะ ปี 2558

  แบบวิเคราะห์กองทุน ปี 2558

  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

  รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน

  ทะเบียนสมาชิก ปี 2558