[กลับสู่หน้าหลัก]
วันสตรีสากล จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ณ หน้าอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรี จำนวน ๑,๒๐๐ คน รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การเดินรณรงค์กลุ่มสตรี ๑๓ อำเภอ การมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่น การกล่าวคำปฏิญาณตนของเครือข่ายสตรีจังหวัดมหาสารคาม การแสดงของสตรี ให้สตรีได้รับรู้ รับทราบและเป็นแนวทางการดำเนินงานของเครือข่ายสตรี และการให้ความรู้เรื่องความเสมอภาคหญิงชาย
กลับสู่หน้าหลัก