[กลับสู่หน้าหลัก]
.::กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมหาสารคาม::.

.:: เอกสารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ::.

     แบบ กสส.01

     แบบ กสส.02

     แบบ กสส.03

     แบบฟอร์มรายงานผลเงินอุดหนุน

     แบบสรุปเวทีประชาคม

.:: ภาพการประชุม ปี 2553 ::.

     นายสุทธินันท์ บุญมี(รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) มอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จำนวน 3 โครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2553

     โครงการเครือข่ายผู้นำสภาเด็กและเยาวชนตำบลขามเรียน วันที่ 18-19 กันยายน 2553 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

     ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

     ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

     การมอบเงินอุดหนุนโครงการ ครั้งที่ 2/2553 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วันที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัด

     โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ต.หนองปลิง ต.ยาง ต.โคกก่อ ต.หนองไฮ วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ ค่ายโสกเชือก จังหวัดร้อยเอ็ด

     ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอและมอบเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

     ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วันที่ 17 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

     ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

     การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 เมษายน 2553

     การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 29 มีนาคม 2553 ณ ห้อง ประชุม 106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

     ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม