::: จังหวัดมหาสารคาม :: | หนัาหลัก | ข่าวสารกระทรวง | กฎหมาย | สวัสดิการสังคมไทย | เอกสาร/บทความ | http://www.mahasarakham.m-society.go.th |


(นายวิศิษฐ์ เดชเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

  .:: เกี่ยวกับสำนักงาน ::.
บุคลากร
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน


  .:: การดำเนินงานหน่วยงาน ::.
ผู้พิการ
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ปี 2558
สตรี
ผู้ติดเชื้อเอดส์
หอพัก
แผนปฏิบัติการ ปี 54
รายงาน อปท. ปี 52
รายงาน อปท.ปี 53
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  .:: หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ::.
คำชี้แจงการขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

   .:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::.

   .:: วันและเวลาปัจจุบัน ::.
   .:: ผู้เยี่ยมชมเว๊บไซด์ ::.

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

วันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558
วันที่ 3 เมษายน 2558
ณ วัดปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------
สงสัยสอบถามรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th

::::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวสาระน่ารู้ :: ข่าวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ :: (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) :::::::
  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::     ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
  กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘
  ประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคามให้ส่วนราชการระดับอำเภอและกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
  โครงการอบรมนักสังคมสงเคราะห์น้อย วันที่ 27 มิถุนายน 2558
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก"คนดีศรีมหาสารคาม"สาขาการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  โครงการแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2558
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2558
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558
  โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2558
  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมถ์มอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอนาเชือกและอำเภอนาดูน วันที่ 4 มิถุนายน 2558
  โครงการจังหวัดมหาสารคามก้าวไกลสู่อาเซียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
  รับมอบนโยบายและหารือแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี 2558วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
  การประชุมสภาคนพิการแห่งประเทศไทยสัญจรในประเด็นการขับเคลื่อน งานศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และทั่วไปการรับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการรวมถึงการดำเนินการตามนโยบายและแผนจังหวัดเพื่อการบูรณาการร่วมกัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2558
  ประชุมประเด็นทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการในการขับเคลื่อนงานคนพิการและคนไร้บ้าน ( ร้อยแก่นสารสินธุ์ ) วันที่ 14 พฤษภาคม 2558
  นางอุษา หงษ์กาญจนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาตรวจราชการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  พิธีเปิดงานรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ จัดโดยมูลนิธิสันติภาพสากล วันที่ 9 พฤษภาคม 2558
  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558
  ประชุมชี้แจง วาระแห่งชาติ เรื่อง การป้องและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อป้องปรามการค้ามนุษย์และประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 30 เมษายน 2558
  โครงการครอบครัวอุ่นสัมพันธ์ ร้อยผูกพัน สายใจรัก วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ อบต.ห้วยแอ่ง
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอพยัคฯ
  ออกตรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อ.เมืองมหาสารคาม วันที่ 27 เมาายน 2558
  โครงการเตรียมความพร้อมกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อขอรับการสมทบงบประมาณ ปี 2558 วันที่ 27 เมาายน 2558
  โครงการอบรมสร้าแกนนำเยาวชนต้นแบบการเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็กในชุมชน ( นักสังคมสงเคราะห์น้อย ) วันที่ 23-24 เมษายน 2558
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน เดือน เมษายน 2558 วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ รร.บ้านหัวช้าง อำเภอกุดรัง
  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามและสภาเด็กและเยาวชนตำบลกุดรัง ร่วมกิจกรรมตักสิลามหาสงกรานต์ ในกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมพื้นบ้าน
  วันทำความสะอาด ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม 5 ส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รดน้ำขอพรท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสงกรานต์
  งานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมายุครบ 5 รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558
  โครงการสร้างความตระหนักรู้รักอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคามฉบับที่ 2 และแผนปฎิบัติการปี 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
  โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 มีนาคม 2558
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
  โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วังม่วงรีสอร์ท อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
  วันสตรีสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง มูลนิธิ สมาคมองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  อบรมให้ความรู้ พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานด้านครอบครัว แก่คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม
  มอบโล่เกียรติคุณ อพม.ดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการ “ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน รณรงค์ยุติความรุนแรง” วันพุธที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมชี้แจงการเขียนโครงการให้กับองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์
  การจัดระเบียบขอทานภายในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  วันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม. )รุ่นที่ 3/2558 วันที่ ๒๐ -๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 >>> อ่านข่าวทั้งหมด<<< 
 
  ::: เอกสารดาวน์โหลด :::     เอกสารดาวน์โหลด
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม(ปรับปรุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทน)
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  เอกสารการประชุม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ (กสส 01)
  คู่มือการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ
  แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล (ฉบับใหม่ ปี 2557)
 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  เอกสารการยื่นคำร้องเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน(ก.ส.ค.5)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  แบบรายงาน ศพค. มฐ
 ตัวอย่างรายงาน ศพค. มฐ
 คู่มือขอรับเงินอุดหนุน สค.
 แบบ อปท.1 ปี 57
 ทำเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
 แบบขอรับเงินค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
 คู่มือสำหรับประชาชน
 
  ::: หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน :::     หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบระดับตำบล
  ขอให้มารับเงินอุดหนุน ศพค. ปี 2554
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
  ::: เอกสาร/บทความ :::     เอกสาร/บทความ
 วิไลวรรณ บุตรแวง : การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 จริยา ปัตตานี : การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) จังหวัดมหาสารคาม
 ณิชาภัทร การะเกต : ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
 


มอบโล่ อพม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๘

วันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการพพัฒนาศักยภาพ อพม. ปี ๒๕๕๘

อบรม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๘

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘

อบรมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุน กสค.
ดูภาพทั้งหมดแบบอัตโนมัติ...

ยอดฮิตติดอันดับกับ 10 กระทู้ ถาม-ตอบ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...
0355 billige ray ban solbriller salg http://www.. [26 ส.ค. 2558] :: (0)

อินทราเน็ท   เช็คเมล์

ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม
1.gif
ประกาศแจ้งบุคคลหาย

ประกาศจากกระทรวงฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th