::: จังหวัดมหาสารคาม :: | หนัาหลัก | ข่าวสารกระทรวง | กฎหมาย | สวัสดิการสังคมไทย | เอกสาร/บทความ | http://www.mahasarakham.m-society.go.th |


(นายวิศิษฐ์ เดชเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

  .:: เกี่ยวกับสำนักงาน ::.
บุคลากร
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน


  .:: การดำเนินงานหน่วยงาน ::.
ผู้พิการ
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ปี 2558
สตรี
ผู้ติดเชื้อเอดส์
หอพัก
แผนปฏิบัติการ ปี 54
รายงาน อปท. ปี 52
รายงาน อปท.ปี 53
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  .:: หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ::.
คำชี้แจงการขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

   .:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::.

   .:: วันและเวลาปัจจุบัน ::.
   .:: ผู้เยี่ยมชมเว๊บไซด์ ::.

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

มหกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558
วันที่ 12 กันยายน 2558
ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------
สงสัยสอบถามรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th

::::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวสาระน่ารู้ :: ข่าวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ :: (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) :::::::
  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::     ข่าวประชาสัมพันธ์
  แถลงข่าวและปล่อยแถวการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการจัดระเบียบขอทานครั้งที 6 จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที 12 พ.ย 58 ถึง 20 พ.ย 58
  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตาม โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
  ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 การป้องกันการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศและโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทให้กับหัวหน้่าส่วนราชการระดับอำเภอและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
  โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักค่านิยม 12 ประการ วันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย
  วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
  มอบเงินกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วันที่ 16 ตุลาคม 2558
  โครงการวัยใสใส่ใจผู้พิการและผู้สูงอายุ ( นักสังคมสงเคราะห์น้อย รุ่น 6 ) วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม
  การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย วันที่ 11 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชาสัมพันธ์ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 400 บาท/เดือน
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด้านผู้สูงอายุ วันที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคณะทำงาน 29 พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสมรรถนะคณะทำงาน ในการคุ้มครองและสิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ๔06 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเตรียมความพร้อมด้านสวัสดิการสังคมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดีสร้างความดีให้กับสังคม วันที่ 2๐ กันยายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18 กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/ 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ๒๑๑ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  คณะอนุกรรมการศูนย์ประชุมปฎิบัติการป้องกันและปราบการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ๓๐๗ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  มหกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3 / 2558 วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กแชะเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 กันยายน 2558 ณ โรงแรมตักสิลา
  การเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและระดับจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
  การประชุม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนผู้สู้งอายุจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558 วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  การประชุม สัญจรคณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก วันที่ 2 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  เข้าร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบรบือ
  ประชุมคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 307 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประกาศผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันที่ ๒๘- ๒๙ สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองกุงน้ำเที่ยงวิทยา ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง ร่วมใจ แจ้งเหตุลักลอบ ขนคนเข้าเมือง และค้ามนุษย์ วันที่ ๒๕ สิงหาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
  ประชุม เชิงปฏิบัติการ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ ๒๔ สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  อบรมโครงการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน (ครู ข) จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดมหาสาคาม วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม
  โประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรสวัสดิการสังคมฯ และเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคม ปี 2558 วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  จัดระเบียบขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการ แกนนำมหาสารคามวัยใจใส่ใจ ตระหนักรู้ สู้ ภัยการค้ามนุษย์ วันที่ ๑๕ สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2558 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม 106 ศาลาลกลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
  กรอบหลักเกณฑ์การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่อง เด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘
  ประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคามให้ส่วนราชการระดับอำเภอและกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
  โครงการอบรมนักสังคมสงเคราะห์น้อย วันที่ 27 มิถุนายน 2558
  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  การประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและคัดเลือก"คนดีศรีมหาสารคาม"สาขาการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน วันที่ 26 มิถุนายน 2558
  โครงการแนะแนวอาชีพสำหรับคนพิการ วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2558
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2558 วันที่ 23 มิถุนายน 2558
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558
  โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2558
  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมถ์มอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลื่อผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อำเภอนาเชือกและอำเภอนาดูน วันที่ 4 มิถุนายน 2558
 >>> อ่านข่าวทั้งหมด<<< 
 
  ::: เอกสารดาวน์โหลด :::     เอกสารดาวน์โหลด
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม(ปรับปรุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทน)
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  เอกสารการประชุม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ (กสส 01)
  คู่มือการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ
  แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล (ฉบับใหม่ ปี 2557)
 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  เอกสารการยื่นคำร้องเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน(ก.ส.ค.5)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  แบบรายงาน ศพค. มฐ
 ตัวอย่างรายงาน ศพค. มฐ
 คู่มือขอรับเงินอุดหนุน สค.
 แบบ อปท.1 ปี 57
 ทำเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
 แบบขอรับเงินค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
 คู่มือสำหรับประชาชน
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
 
  ::: หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน :::     หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบระดับตำบล
  ขอให้มารับเงินอุดหนุน ศพค. ปี 2554
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
  ::: เอกสาร/บทความ :::     เอกสาร/บทความ
 วิไลวรรณ บุตรแวง : การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 จริยา ปัตตานี : การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) จังหวัดมหาสารคาม
 ณิชาภัทร การะเกต : ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
 


มอบโล่ อพม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๘

วันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการพพัฒนาศักยภาพ อพม. ปี ๒๕๕๘

อบรม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๘

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘

อบรมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุน กสค.
ดูภาพทั้งหมดแบบอัตโนมัติ...

ยอดฮิตติดอันดับกับ 10 กระทู้ ถาม-ตอบ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...
0799 ojrRajMXbIv Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0798 WeLhufPBoMtOM Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0797 avfgKZhmFDRbkKHM Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0796 AQnMOChmKgK Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0795 LgwoYjsSoKsQiZ Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0794 PwutcQnYsMNcgVgcCg Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0793 VSmwgVNDGkFkF Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0792 VUIqHOtrkq Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0791 xCEktJImSkEH Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)
0790 BiHHAcjtOkTIXz Mark [10 ก.พ. 2559] :: (0)

อินทราเน็ท   เช็คเมล์

ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม
1.gif
ประกาศแจ้งบุคคลหาย

ประกาศจากกระทรวงฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th