::: จังหวัดมหาสารคาม :: | หนัาหลัก | ข่าวสารกระทรวง | กฎหมาย | สวัสดิการสังคมไทย | เอกสาร/บทความ | http://www.mahasarakham.m-society.go.th |


(นายวิศิษฐ์ เดชเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

  .:: เกี่ยวกับสำนักงาน ::.
บุคลากร
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน


  .:: การดำเนินงานหน่วยงาน ::.
ผู้พิการ
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ปี 2554
สตรี
ผู้ติดเชื้อเอดส์
หอพัก
แผนปฏิบัติการ ปี 54
รายงาน อปท. ปี 52
รายงาน อปท.ปี 53
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  .:: หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ::.
คำชี้แจงการขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

   .:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::.

   .:: วันและเวลาปัจจุบัน ::.
   .:: ผู้เยี่ยมชมเว๊บไซด์ ::.

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

โครงการ“ถนนเด็กเดิน”จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ประเด็น เครือข่ายเฝ้าระวัง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๔
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------
สงสัยสอบถามรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th

::::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวสาระน่ารู้ :: ข่าวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ :: (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) :::::::
  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::     ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศผลการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร  
  ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ การเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ การเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 
  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร รับสมัครวันที่ ๑๘-๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
  ประกาศผลการเลือกสรรและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม
  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
  โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด้กและเยาวชน "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
  การคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมองค์กรและเวทีสมัชชาเพื่อขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๕๗ วันที่ ๒๖ ส.ค.๒๕๕๗ ณ สถานสงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม
  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
  โครงการ“ถนนเด็กเดิน”จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประเด็น เครือข่ายเฝ้าระวัง คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๘
  การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางผู้สูงอายุ) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุทแก่งเลิงจาน
  ประชุมพิจารณาคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสาคาม และมีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ &
  การประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการหอพักเอกชน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย นางรัชนี สุจิตร์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมลีลาวดี ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการหอพักเอกชน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  ประกาศรายผล การเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร &n
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน และเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ การเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร
  โครงการ “สตรีกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครอบครัว และสังคม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  พม. ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย บูรณาการผ่านกิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนและพิธีมอบใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  ประกาศสอบพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด้กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  เวทีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุข สู่พี่น้องชาวมหาสารคาม วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กิจกรรม ภาษาเพื่อนบ้านพาเพลิน วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 >>> อ่านข่าวทั้งหมด<<< 
 
  ::: เอกสารดาวน์โหลด :::     เอกสารดาวน์โหลด
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม(ปรับปรุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทน)
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  เอกสารการประชุม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ (กสส 01)
  คู่มือการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ
  แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล (ฉบับใหม่ ปี 2557)
 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  เอกสารการยื่นคำร้องเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน(ก.ส.ค.5)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  แบบรายงาน ศพค. มฐ
 ตัวอย่างรายงาน ศพค. มฐ
 คู่มือขอรับเงินอุดหนุน สค.
 แบบขอรับเงินค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
 
  ::: หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน :::     หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบระดับตำบล
  ขอให้มารับเงินอุดหนุน ศพค. ปี 2554
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
  ::: เอกสาร/บทความ :::     เอกสาร/บทความ
 วิไลวรรณ บุตรแวง : การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 จริยา ปัตตานี : การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) จังหวัดมหาสารคาม
 ณิชาภัทร การะเกต : ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
 


อบรมบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปี ๒๕๕๗

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖

อบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อบรมเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ดูภาพทั้งหมดแบบอัตโนมัติ...

ยอดฮิตติดอันดับกับ 10 กระทู้ ถาม-ตอบ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...

อินทราเน็ท   เช็คเมล์

ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม
2.gif
ประกาศแจ้งบุคคลหาย

ประกาศจากกระทรวงฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th