::: จังหวัดมหาสารคาม :: | หนัาหลัก | ข่าวสารกระทรวง | กฎหมาย | สวัสดิการสังคมไทย | เอกสาร/บทความ | http://www.mahasarakham.m-society.go.th |


(นายวิศิษฐ์ เดชเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

  .:: เกี่ยวกับสำนักงาน ::.
บุคลากร
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน


  .:: การดำเนินงานหน่วยงาน ::.
ผู้พิการ
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ปี 2554
สตรี
ผู้ติดเชื้อเอดส์
หอพัก
แผนปฏิบัติการ ปี 54
รายงาน อปท. ปี 52
รายงาน อปท.ปี 53
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  .:: หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ::.
คำชี้แจงการขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

   .:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::.

   .:: วันและเวลาปัจจุบัน ::.
   .:: ผู้เยี่ยมชมเว๊บไซด์ ::.

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ วังม่วงรีสอร์ท ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------
สงสัยสอบถามรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th

::::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวสาระน่ารู้ :: ข่าวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ :: (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) :::::::
  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::     ข่าวประชาสัมพันธ์
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 
  การประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด้กจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  
  การประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
  งานวันสตรีสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์  
  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นวิทยากรกระบวนการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วังม่วงรีสอร์ท ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
  วันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๖ วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  โครงการอบรมบุคคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
  ประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง มูลนิธิ สมาคมองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๗ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
  การอบรมเสริมสร้างศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน(อผส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม &
  ประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖ ภายใต้แนวคิด “รัก...ไร้รุนแรง”
  ประกาศผลการเลือกสรร เป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นิติกร
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร
  ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  ผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี , นิติกร , นักสังคมสงเคราะห์, พนักงานอำนวยการ
 >>> อ่านข่าวทั้งหมด<<< 
 
  ::: เอกสารดาวน์โหลด :::     เอกสารดาวน์โหลด
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม(ปรับปรุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทน)
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  เอกสารการประชุม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ (กสส 01)
  คู่มือการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ
  แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล (ฉบับใหม่ ปี 2555)
 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  เอกสารการยื่นคำร้องเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน(ก.ส.ค.5)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  แบบรายงาน ศพค. มฐ
 ตัวอย่างรายงาน ศพค. มฐ
 
  ::: หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน :::     หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบระดับตำบล
  ขอให้มารับเงินอุดหนุน ศพค. ปี 2554
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
  ::: เอกสาร/บทความ :::     เอกสาร/บทความ
 วิไลวรรณ บุตรแวง : การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 จริยา ปัตตานี : การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) จังหวัดมหาสารคาม
 ณิชาภัทร การะเกต : ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
 


อบรมบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปี ๒๕๕๗

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖

อบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อบรมเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ดูภาพทั้งหมดแบบอัตโนมัติ...

ยอดฮิตติดอันดับกับ 10 กระทู้ ถาม-ตอบ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...
0197 http://www.ray-ban-sales.com ray ban sa.. [11 เม.ย. 2557] :: (28)

อินทราเน็ท   เช็คเมล์

ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม
1.gif
ประกาศแจ้งบุคคลหาย

ประกาศจากกระทรวงฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th