::: จังหวัดมหาสารคาม :: | หนัาหลัก | ข่าวสารกระทรวง | กฎหมาย | สวัสดิการสังคมไทย | เอกสาร/บทความ | http://www.mahasarakham.m-society.go.th |


(นายวิศิษฐ์ เดชเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

  .:: เกี่ยวกับสำนักงาน ::.
บุคลากร
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน


  .:: การดำเนินงานหน่วยงาน ::.
ผู้พิการ
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ปี 2558
สตรี
ผู้ติดเชื้อเอดส์
หอพัก
แผนปฏิบัติการ ปี 54
รายงาน อปท. ปี 52
รายงาน อปท.ปี 53
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  .:: หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ::.
คำชี้แจงการขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

   .:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::.

   .:: วันและเวลาปัจจุบัน ::.
   .:: ผู้เยี่ยมชมเว๊บไซด์ ::.

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

วันผู้สูงอายุ วันแห่งครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558
วันที่ 3 เมษายน 2558
ณ วัดปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------
สงสัยสอบถามรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th

::::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวสาระน่ารู้ :: ข่าวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ :: (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) :::::::
  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::     ข่าวประชาสัมพันธ์
  งานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ วัดปัจฉิมทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมายุครบ 5 รอบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2558
  โครงการสร้างความตระหนักรู้รักอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคามฉบับที่ 2 และแผนปฎิบัติการปี 2558 วันที่ 26 มีนาคม 2558ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี
  โครงการอบรมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 20 มีนาคม 2558
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 13 มีนาคม 2558
  โครงการสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วังม่วงรีสอร์ท อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
  วันสตรีสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558 วันที่ 3 มีนาคม 2558
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง มูลนิธิ สมาคมองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  อบรมให้ความรู้ พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติงานด้านครอบครัว แก่คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม
  มอบโล่เกียรติคุณ อพม.ดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการ “ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน รณรงค์ยุติความรุนแรง” วันพุธที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมชี้แจงการเขียนโครงการให้กับองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์
  การจัดระเบียบขอทานภายในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
  วันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมท่าขอนยางพิทยาคม ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม. )รุ่นที่ 3/2558 วันที่ ๒๐ -๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๐๖
  โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. รุ่นที่ 2/2558 วันที่ 13 - 15 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานชมรม อสม. อำเภอกันทรวิชัย
  โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ การเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสวัสดิการสังคม เป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗
  ประกาศรับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดวัสดิการสังคม
  กิจกรรมวันทำความสะอาด ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 5 ส. 5 ธันวาคม 2557 Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.มค.
  พิธีมอบรางวัลต้นแบบระดับประเทศ และติดรับบิ้นขาว รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 406
  งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงาน อพม. ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม มอบทุนการศึกษา ISGF
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง” เป็นปีที่ 59 วันที ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการอบรมสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบการเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็กในชุมชน กิจกรรมที่ ๒ การทดลองปฏิบัติออกเยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริง วันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์
 >>> อ่านข่าวทั้งหมด<<< 
 
  ::: เอกสารดาวน์โหลด :::     เอกสารดาวน์โหลด
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม(ปรับปรุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทน)
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  เอกสารการประชุม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ (กสส 01)
  คู่มือการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ
  แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล (ฉบับใหม่ ปี 2557)
 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  เอกสารการยื่นคำร้องเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน(ก.ส.ค.5)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  แบบรายงาน ศพค. มฐ
 ตัวอย่างรายงาน ศพค. มฐ
 คู่มือขอรับเงินอุดหนุน สค.
 แบบ อปท.1 ปี 57
 ทำเนียบองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
 แบบขอรับเงินค่าตอบแทนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์
 
  ::: หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน :::     หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบระดับตำบล
  ขอให้มารับเงินอุดหนุน ศพค. ปี 2554
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
  ::: เอกสาร/บทความ :::     เอกสาร/บทความ
 วิไลวรรณ บุตรแวง : การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 จริยา ปัตตานี : การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) จังหวัดมหาสารคาม
 ณิชาภัทร การะเกต : ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
 


มอบโล่ อพม.ดีเด่น ปี ๒๕๕๘

วันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการพพัฒนาศักยภาพ อพม. ปี ๒๕๕๘

อบรม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปี ๒๕๕๘

วันเด็กแห่งชาติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๘

อบรมชี้แจงการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน จากกองทุน กสค.
ดูภาพทั้งหมดแบบอัตโนมัติ...

ยอดฮิตติดอันดับกับ 10 กระทู้ ถาม-ตอบ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...

อินทราเน็ท   เช็คเมล์

ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม
2.gif
ประกาศแจ้งบุคคลหาย

ประกาศจากกระทรวงฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th