::: จังหวัดมหาสารคาม :: | หนัาหลัก | ข่าวสารกระทรวง | กฎหมาย | สวัสดิการสังคมไทย | เอกสาร/บทความ | http://www.mahasarakham.m-society.go.th |


(นายวิศิษฐ์ เดชเสน)
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม

  .:: เกี่ยวกับสำนักงาน ::.
บุคลากร
ประวัติหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน


  .:: การดำเนินงานหน่วยงาน ::.
ผู้พิการ
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ปี 2554
สตรี
ผู้ติดเชื้อเอดส์
หอพัก
แผนปฏิบัติการ ปี 54
รายงาน อปท. ปี 52
รายงาน อปท.ปี 53
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  .:: หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ::.
คำชี้แจงการขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
หลักเกณฑ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม

   .:: ลิงค์ที่น่าสนใจ ::.

   .:: วันและเวลาปัจจุบัน ::.
   .:: ผู้เยี่ยมชมเว๊บไซด์ ::.

วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่สังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

พม. ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย บูรณาการผ่านกิจกรรม
โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

------------------------------------------------------------
สงสัยสอบถามรายละเอียด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th

::::::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ข่าวสาระน่ารู้ :: ข่าวอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ :: (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) :::::::
  ::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::     ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนดวัน และเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ การเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร  
  โครงการ “สตรีกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครอบครัว และสังคม” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
  ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  พม. ร่วมสร้าง พลังรักประเทศไทย บูรณาการผ่านกิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมผู้ประกอบการหอพักเอกชนและพิธีมอบใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
  ประกาศสอบพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด้กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  เวทีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุข สู่พี่น้องชาวมหาสารคาม วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พัฒนาคุรภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กิจกรรม ภาษาเพื่อนบ้านพาเพลิน วันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  โครงการวัยใสใส่ใจ ยุติคอรัปชั่น วันที่ ๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วัดป่าหนองโมง บูรพาราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
  โครงการถนนเด็กเดิน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อบต ปอพาน อำเภอนาเชือก
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับรอง มูลนิธิ สมาคมองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ในเขตจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
  โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนและการพัฒนาเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ประจำปี ๒๕๕๗ วันวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมเรือนพัก ฮักแพง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะอนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด้กด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน อำเภอกันทรวิชัย วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดกลาง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม >
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
  ประชุมพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ อำเภอเมือง อำเภอบรบือ อำเภอกุดรัง อำเภอแกดำ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  งานวันผู้สูงอายุ วันครอบครัว และเวทีสมัชชาครอบครัว จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ “ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต” “สมดุลชีวิตครอบครัว กับการทำงาน ” วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมสมัชชาเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  การประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม >
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
 >>> อ่านข่าวทั้งหมด<<< 
 
  ::: เอกสารดาวน์โหลด :::     เอกสารดาวน์โหลด
  แบบบันทึกข้อมูลผู้ขอรับบริการทางสังคม(ปรับปรุง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔)
  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทน)
  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
  เอกสารการประชุม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
  แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบบ (กสส 01)
  คู่มือการสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  แบบขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุ
  หลักเกณฑ์/เงื่อนไข การกู้ยืมเงินผู้สูงอายุ
  แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล (ฉบับใหม่ ปี 2555)
 แบบฟอร์มกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายกลุ่ม
 แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  เอกสารการยื่นคำร้องเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  แบบคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบขอรับเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน(ก.ส.ค.5)
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณประโยชน์
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
  กองทุนสวัสดิการชุมชน
 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
  แบบรายงาน ศพค. มฐ
 ตัวอย่างรายงาน ศพค. มฐ
 
  ::: หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน :::     หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน
 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
 การคัดเลือกครอบครัวเข้มแข็งต้นแบบระดับตำบล
  ขอให้มารับเงินอุดหนุน ศพค. ปี 2554
  ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาปรับปรุงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
 
  ::: เอกสาร/บทความ :::     เอกสาร/บทความ
 วิไลวรรณ บุตรแวง : การดำเนินงานถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 จริยา ปัตตานี : การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) จังหวัดมหาสารคาม
 ณิชาภัทร การะเกต : ปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลในจังหวัดมหาสารคาม
 


อบรมบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ปี ๒๕๕๗

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖

อบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อบรมเสริมสร้างความรู้อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
ดูภาพทั้งหมดแบบอัตโนมัติ...

ยอดฮิตติดอันดับกับ 10 กระทู้ ถาม-ตอบ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ...
0208 coach factory outlet http://www.. [28 ก.ค. 2557] :: (43)
0207 tiffany jewelry http://tif.. [25 ก.ค. 2557] :: (16)

อินทราเน็ท   เช็คเมล์

ประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม
1.gif
ประกาศแจ้งบุคคลหาย

ประกาศจากกระทรวงฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ 0-4377-7116, 0-4377-7121 โทรสาร 0-4377-7577
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ : mahasarakham@m-society.go.th